Вход

 

Сейчас 162 гостей онлайн

Пользователи : 4395
Статьи : 476
Просмотры материалов : 5302358

Горящие путевки и туры в Турцию и Эмираты

Уважаемый налогоплательщик (налоговый агент)!

Құрметті салық төлеуші (салық агенті)!

2018 жылы салық есептілігін табыс ету бойынша.
2017 жылғы 25 желтоқсандағы №121-VI ҚРЗ Заңымен қабылданған «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі
(Салық кодексі) 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілгенін назарларыңызға жеткіземіз.
Көрсетілген кодекстің шеңберінде, егер Салық кодексінде өзгеше белгіленбесе, салық төлеушілерге (салық агенттеріне) салық есептілігін табыс ету бойынша салықтық міндеттемені мерзімінен бұрын орындауға (салық кезеңінің аяқталуына дейін)тыйым салынатын нормасы енгізілді (38-б. 3-т.). Өзгешеге мынадай жағдайлар жатады: салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұру (ұзарту, қайта бастау); тарату немесе қызметін тоқтату туралы шешім қабылданған жағдайда тарату салық есептілігін табыс ету; 911.00 нысандағы салық есептілігін табыс ету және т.б.
Сонымен қатар, Салық кодексінің 208-бабының 7-тармағына сәйкес электрондық салық есептілігі нысандарының шаблондары салық төлеушілер үшін салықтық есептілікті ұсыну мерзімі басталғанға дейін 30 (отыз) жұмыс күнінен кешіктірілмей қол жетімді болуы тиіс.
Осыған байланысты, Салық төлеушінің кабинетінде жаңа салық есептілігі нысандарының электрондық шаблондарына қол жеткізуді қамтамасыз ету, 01.04.2018 жылдан бастап жоғарыда көрсетілген Салық кодексінің белгіленген мерзімінде,
СТ СЕӨЖ АЖ-да кезең-кезеңмен өтетін болады.
Өзге де жағдайларда (911.00 н. есептілігін табыс етуден басқа) қажеттілігіне қарай есептілікті келу тәртібімен немесе пошта арқылы – қағаз жеткізгіште ұсынуды сұраймыз.

Анықтамалық: ӘМ 28.02.2018ж. № 16448 тіркелген, «Салық есептілігі нысандарын және оларды жасау қағидаларын бекіту туралы» 12.02.2018ж. № 166 ҚМ бұйрығы,. 27.03.2018ж. бастап қолданысқа енгізіледі. ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің веб-порталында (kgd.gov.kz) 20.03.2018ж. орналастырылған.
-    осы бұйрықтың толық нұсқасы мына мекенжай бойынша: ҚР Заңнамасы-Нормативтік құқықтық актілер-Бұйрықтар-2018 жылғы бұйрықтар;
-    жаңа салық есептілігі нысандары және Оларды жасау қағидалары
pdf-форматта – мына мекенжай бойынша: ҚР Заңнамасы – Салық есептілігі нысандары – 2018 жылғы СЕН.

«Салық төлеушілердің ақпараттарын қабылдау және өңдеуорталығы»
бөлімінің басшысы А.Шаймерденова


Уважаемый налогоплательщик (налоговый агент)!

По представлению налоговой отчетности в 2018 году.
Доводим до вашего сведения, что с 1 января 2018 года введен в действие новый Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), принятый 25 декабря 2017 года Законом РК № 121-VI ЗРК.
В рамках указанного кодекса введена норма (п.3 ст.38), согласно которой налогоплательщикам (налоговым агентам) запрещается налоговое обязательство по представлению налоговой отчетности исполнять досрочно (до окончания налогового периода), если иное не установлено Налоговым кодексом. К иному относятся следующие случаи: приостановление (продления, возобновления) представления налоговой отчетности; представление ликвидационной налоговой отчетности в случае принятия решения о ликвидации или прекращении деятельности; представление налоговой отчетности формы 911.00, и др.
Кроме того, согласно пункту 7 статьи 208 Налогового кодекса электронные шаблоны форм налоговой отчётности должны быть доступны для налогоплательщиков не позднее, чем за 30 (тридцать) рабочих дней до наступления срока представления налоговой отчётности.
В этой связи обеспечение доступа к электронным шаблонам новых форм налоговой отчетности в Кабинете налогоплательщика, ИС «СОНО НП» будет проходить поэтапно, начиная с 01.04.2018г.  в вышеуказанный установленный Налоговым кодексом срок.
В иных случаях отчетность (кроме ф.911.00) по мере необходимости просим представлять в явочном порядке, либо по почте – на бумажном носителе.    

Справочно: приказ МФ «Об утверждении форм налоговой отчётности и правил их составления» от 12.02.2018г. № 166, зарегистрированный в МЮ 28.02.2018г. за № 16448, вводится в действие с 27.03.2018г. На веб-портале Комитета государственных доходов Министерства финансов РК (kgd.gov.kz) 20.03.2018г. размещены:
- данный приказ в полной версии по адресу: Законодательство РК – Нормативные правовые акты – Приказы – Приказы 2018г.;
- новые формы налоговой отчётности и Правила их составления в pdf-формате – по адресу: Законодательство РК – Формы налоговой отчётности – ФНО 2018 год.

Руководитель отдела  «Центр приема и обработки информации налогоплательщиков» А.Шаймерденова.