Вход

 

Сейчас 162 гостей онлайн

Пользователи : 4395
Статьи : 476
Просмотры материалов : 5302354

Горящие путевки и туры в Турцию и Эмираты

2019 жылішіндетолықтай онлайн бақылау-касса машиналарынқолдануғакөшіружүзегеасырылады

2018 жылдың 23 желтоқсанынан «СалықтөлеушілерҚазақстанРеспубликасыныңаумағындақызметінжүзегеасырғандаақшалайесепайырысуларкезіндедеректердітіркеужәне (немесе) беру функциясы бар бақылау-касса машиналарынқолданатынқызметтүрлерінбекітутуралы» ҚазақстанРеспубликасыҚаржыминистрінің 2018 жылғы 16 ақпандағы№ 206 бұйрығынаөзгерісжәнетолықтыруларенгізутуралы» ҚазақстанРеспубликасыныңҚаржыминистрінің 2018 жылғы 27 қарашадағы № 1029 бұйрығы(бұданәрі – Бұйрық)күшінеенеді.
АталғанБұйрық 2019 жылішіндетоқсансайынсалықтөлеушілеролардыжүзегеасырғанкезде онлайн-бақылау-касса машиналарын(бұданәрі – онлайн-БКМ)  қолданатын  қызметтүрлерінұлғайтудықарастырады.
2019 жылішіндетоқсансайын онлайн-БКМ қолдануға 633 қызметтүрі:
2019 жылдың 1 сәуірінен 323 қызметтүрі;
2019 жылдың 1 шілдесінен 86 қызметтүрі;
2019 жылдың 1 қазанынан 224 қызметтүріөтеді.
Осылайша, ҚР ҚМ МКК-мен 2019 жылішіндетолық онлайн-БКМ қолдануғакөшіружүзегеасырылады.
Онлайн-БКМ қолданубойыншаталап, қызметіортақпайдаланылатынтелекоммуникацияларжелiсiжоқжерлердеқызметінжүзегеасыратынсалықтөлеушілергетаратылмайтынынескергенжөн.
Жоғарыдакөрсетілгенбұйрық тек, салықтөлеушілеролардыжүзегеасырғанкезде онлайн-БКМ қолданатынқызметтүрлерінанықтайтынынатапөтеміз.
БКМ қолданутәртібіСалықкодексінің 166-бабымен реттеледі.
ҚР Салықкодексінің 166-бабының 1 - тармағынасәйкес, ҚазақстанРеспубликасыныңаумағындаақшалайесепайырысуларбақылау-касса машиналарынмiндеттiтүрдеқолданылаотырыпжүргiзiлетініненазараударамыз.
Ақшалайесепайырысуларкезіндебақылау-касса машиналарынқолданудан:
1) жекетұлғалар
2) адвокаттар мен медиаторлар
3) қызметін:
- патент негізінде2020 жылдың 1 қаңтарынадейін;    
- бірыңғайжерсалығынтөлеунегізіндеарнаулысалықрежимішеңберіндежүзегеасыратын дара кәсіпкерлер  (акцизделетінтауарлардыөткізушілерденбасқа) 2020 жылдың 1 қаңтарынадейін;
4) билеттердібереотырып, қалалыққоғамдықкөліктетасымалдаубойыншахалыққақызметтеркөрсетубөлігіндегі;
5) ҚазақстанРеспубликасыҰлттықБанкі;
6) екіншідеңгейдегібанктербосатылады.
ҚазақстанРеспубликасыныңортақпайдаланылатынтелекоммуникацияларжелiсiжоқәкімшілік-аумақтықбірліктерітуралыақпарат ҚР ҚМ Мемлекеттіккірістеркомитетініңресмисайтындаhttp://kgd.gov.kz/kk/content/bakylau-kassa-mashinalaryn-koldanu-1сілтемесібойыншаорналастырылған.

Салық төлеушілердің ақпараттарын қабылдау және өңдеу ортылығы М.Хасенова